CFF tích cực và tiêu cực

Công thức dòng tiền từ hoạt động tài chính (CFF)
CFF chỉ ra phương thức mà một công ty huy động tiền mặt để duy trì hoặc phát triển hoạt động của mình. Nguồn vốn của một công ty có thể từ nợ hoặc vốn chủ sở hữu. Khi một công ty nhận nợ, nó thườn

Công thức dòng tiền từ hoạt động tài chính (CFF)

CFF chỉ ra phương thức mà một công ty huy động tiền mặt để duy trì hoặc phát triển hoạt động của mình. Nguồn vốn của một công ty có thể từ nợ hoặc vốn chủ sở hữu. Khi một công ty nhận nợ, nó thường làm như vậy bằng cách phát hành trái phiếu hoặc vay ngân hàng. Dù bằng cách nào thì nó cũng phải trả lãi cho các trái chủ và chủ nợ để đền bù cho họ vì đã cho họ vay tiền.

Khi một công ty thực hiện theo lộ trình vốn chủ sở hữu, công ty đó sẽ phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư mua cổ phiếu để đổi lấy cổ phần trong công ty. Một số công ty thanh toán cổ tức cho cổ đông, đại diện cho chi phí vốn cổ phần của công ty.

Việc huy động vốn bằng nợ và vốn chủ sở hữu được phản ánh trong phần dòng tiền từ hoạt động tài trợ, thay đổi theo các cấu trúc vốn, chính sách cổ tức hoặc điều khoản nợ mà các công ty có thể có.

Luồng tiền từ hoạt động tài chính là số dương có nghĩa là tiền đang chảy vào công ty nhiều hơn tiền chảy ra, điều này làm tăng tài sản của công ty.

Số CFF âm có thể có nghĩa là công ty đang trả nợ, nhưng cũng có thể có nghĩa là công ty đang trả nợ hoặc thanh toán cổ tức và mua lại cổ phiếu, điều mà các nhà đầu tư có thể vui mừng khi thấy.

Cảnh báo nhà đầu tư từ CFF

Một công ty thường xuyên sử dụng nợ mới hoặc vốn chủ sở hữu để đổi lấy tiền mặt có thể cho thấy dòng tiền dương từ các hoạt động tài chính. Tuy nhiên, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy công ty không tạo ra đủ thu nhập. Ngoài ra, khi lãi suất tăng, chi phí trả nợ cũng tăng theo. Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải tìm hiểu sâu hơn về các con số vì dòng tiền dương có thể không phải là điều tốt đối với một công ty đang phải gánh một khoản nợ lớn.

Ngược lại, nếu một công ty đang mua lại cổ phiếu và chia cổ tức trong khi thu nhập của công ty đó kém hiệu quả, thì đó có thể là một dấu hiệu cảnh báo. Ban quản lý của công ty có thể đang cố gắng hỗ trợ giá cổ phiếu, khiến các nhà đầu tư hài lòng, nhưng hành động của họ có thể không mang lại lợi ích lâu dài tốt nhất cho công ty.

Bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong dòng tiền từ hoạt động tài chính sẽ khiến các nhà đầu tư điều tra các giao dịch đó. Khi phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của một công ty, điều quan trọng là phải xem xét từng phần khác nhau góp phần vào sự thay đổi tổng thể về vị trí tiền mặt của công ty.

Ví dụ thực tế

Các công ty báo cáo dòng tiền từ hoạt động tài chính trong báo cáo 10-K hàng năm cho các cổ đông. Ví dụ: đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2022, dòng tiền từ hoạt động tài chính của Walmart dẫn đến dòng tiền ròng là -22,83 tỷ USD.Các thành phần của hoạt động tài chính trong năm được liệt kê trong bảng bên dưới .

Chúng ta có thể thấy rằng phần lớn dòng tiền ra của Walmart là do trả nợ dài hạn 13,010 tỷ đô la, mua cổ phiếu của công ty với giá 9,787 tỷ đô la và trả cổ tức 6,152 tỷ đô la. Mặc dù tổng dòng tiền ròng là âm trong kỳ, nhưng các giao dịch sẽ được các nhà đầu tư và thị trường xem là dương.

Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ. “Walmart Form 10-K, FY 2022,” Trang 57.

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Kế toán

Khái niệm cơ bản về tài chính doanh nghiệp

Công cụ

Công thức dòng tiền từ hoạt động tài chính (CFF)
CFF chỉ ra phương thức mà một công ty huy động tiền mặt để duy trì hoặc phát triển hoạt động của mình. Nguồn vốn của một công ty có thể từ nợ hoặc vốn chủ sở hữu. Khi một công ty nhận nợ, nó thườn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *