co-phieu-bi-han-che-so-voi-quyen-chon-co-phieu-tong-quan