Cơ sở vay mượn là gì?

Cơ sở vay

Cơ sở vay là số tiền mà người cho vay sẵn sàng cho một công ty vay, dựa trên giá trị của tài sản thế chấp mà công ty đó cầm cố. Cơ sở vay thường được xác định bằng một phương pháp được gọi là “margining”, trong đó người cho vay

Cơ sở vay

Cơ sở vay là số tiền mà người cho vay sẵn sàng cho một công ty vay, dựa trên giá trị của tài sản thế chấp mà công ty đó cầm cố. Cơ sở vay thường được xác định bằng một phương pháp được gọi là “margining”, trong đó người cho vay xác định hệ số chiết khấu, sau đó nhân với giá trị của tài sản thế chấp được đề cập. Con số kết quả thể hiện số tiền mà người cho vay sẽ cho công ty vay.

Hiểu Cơ Sở Vay Tiền

Có thể sử dụng nhiều loại tài sản làm thế chấp, bao gồm các khoản phải thu, hàng tồn kho và thiết bị. Nếu một công ty tiếp cận người cho vay để vay tiền, người cho vay sẽ đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của công ty đi vay. Dựa trên rủi ro nhận thức được mà công ty cho vay liên quan đến việc cho công ty này vay tiền, hệ số chiết khấu sau đó được xác định—ví dụ 85%. Trong trường hợp này, nếu bên vay cung cấp tài sản thế chấp trị giá 100.000 đô la, thì số tiền mặt tối đa mà bên cho vay sẽ cấp cho công ty là 85% của 100.000 đô la, tương đương với 85.000 đô la.

Cơ sở vay là số tiền mà người cho vay sẵn sàng cho công ty vay, dựa trên giá trị của tài sản thế chấp mà công ty đưa ra.

Tại sao người cho vay sử dụng cơ sở cho vay

Người cho vay cảm thấy thoải mái hơn khi cho vay bắt nguồn từ cơ sở vay vì những khoản vay đó được thực hiện dựa trên các nhóm tài sản cụ thể. Hơn nữa, cơ sở vay có thể được điều chỉnh xuống để bảo vệ người cho vay. Ví dụ: nếu giá trị của tài sản thế chấp giảm xuống thì hạn mức tín dụng cũng giảm theo.

Mặt khác, nếu giá trị của tài sản thế chấp tăng lên, cơ sở cho vay cũng sẽ tăng lên đến một giới hạn định trước.

Cơ Học

Bên vay cũng phải cung cấp cho bên cho vay một số thông tin nhất định được sử dụng để xác định cơ sở vay, bao gồm dữ liệu về bán hàng, thu tiền và hàng tồn kho. Với các khoản vay dựa trên tài sản lớn và thị trường trung bình, người vay thường được yêu cầu cung cấp định kỳ cho người cho vay giấy chứng nhận tiết lộ nhiều chi tiết khác nhau về các giao dịch kinh doanh của công ty. Ví dụ: chứng chỉ có thể liệt kê các khoản phải thu đủ điều kiện của công ty, nếu cơ sở vay được xác định dựa trên sự cân nhắc đó.

Người cho vay có thể tiến hành điều tra thường xuyên một công ty để kiểm tra hoạt động kinh doanh của người vay. Là một phần của sáng kiến ​​này, bên cho vay có thể cử người thẩm định giá trị tài sản thế chấp được sử dụng để tính toán cơ sở vay nhằm xác định xem có bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với giá trị cơ bản của các mặt hàng được đề cập hay không.

Ví dụ về cơ sở vay mượn

Dầu CabotCơ sở vay

Cơ sở vay là số tiền mà người cho vay sẵn sàng cho một công ty vay, dựa trên giá trị của tài sản thế chấp mà công ty đó cầm cố. Cơ sở vay thường được xác định bằng một phương pháp được gọi là “margining”, trong đó người cho vay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *