Tín dụng thuế cơ hội của Mỹ (AOTC) là gì?

Tín dụng thuế cơ hội của Mỹ (AOTC): Định nghĩa và lợi ích

Tín dụng thuế cơ hội của Mỹ (AOTC) là tín dụng thuế dành cho các chi phí giáo dục đủ tiêu chuẩn liên quan đến bốn n

Tín dụng thuế cơ hội của Mỹ (AOTC): Định nghĩa và lợi ích

Tín dụng thuế cơ hội của Mỹ (AOTC) là tín dụng thuế dành cho các chi phí giáo dục đủ tiêu chuẩn liên quan đến bốn năm đầu tiên của giáo dục sau trung học của học sinh. Khoản tín dụng hàng năm tối đa là ,500 cho mỗi sinh viên đủ điều kiện. Học sinh, người tuyên bố học sinh là người phụ thuộc hoặc vợ/chồng thực hiện các khoản thanh toán cho giáo dục sau trung học có thể yêu cầu AOTC trên tờ khai thuế của họ.

Tìm hiểu về tín dụng thuế cơ hội của Mỹ (AOTC)

Với AOTC, một hộ gia đình có sinh viên đủ điều kiện có thể nhận được khoản tín dụng thuế tối đa $2.500 mỗi năm trong bốn năm đầu tiên học đại học.Cha mẹ khai nhận con phụ thuộc là sinh viên toàn thời gian từ 19 tuổi đến 24 có thể yêu cầu thêm $500 Tín dụng Thuế Trẻ em.

AOTC giúp trang trải các chi phí giáo dục như học phí và các chi phí khác liên quan đến khóa học của học sinh. Học sinh (hoặc cha mẹ của họ) đủ điều kiện có thể yêu cầu 100% trong số 2.000 đô la đầu tiên chi cho chi phí học tập và 25% trong số 2.000 đô la tiếp theo. Điều này dẫn đến khoản tín dụng tối đa là 2.500 đô la: (100% × 2.000 đô la) (25% × 2.000 đô la).

Tín dụng thuế cơ hội của Mỹ được hoàn lại một phần, có nghĩa là tín dụng này có thể hoàn lại tiền ngay cả khi nghĩa vụ thuế của bạn là 0 đô la.

Nói chung, tín dụng thuế có thể được hoàn lại, không được hoàn lại hoặc được hoàn lại một phần. Tối đa 1.000 đô la (40%) của AOTC được hoàn lại, khiến nó trở thành khoản tín dụng thuế được hoàn lại một phần. Vì vậy, nếu khoản tín dụng đưa nghĩa vụ thuế của bạn về 0 đô la, thì bạn có thể nhận được 40% khoản tín dụng đủ điều kiện của mình (tối đa 1.000 đô la) dưới dạng tiền hoàn lại.

Yêu cầu về tính đủ điều kiện của AOTC

Giống như các khoản tín dụng thuế khác, bạn phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về tính đủ điều kiện để yêu cầu AOTC.

Để yêu cầu AOTC trên tờ khai thuế của mình, bạn phải đáp ứng cả ba yêu cầu sau:

Ngoài ra, bạn phải nhận được Sở doanh thu nội bộ (IRS) Mẫu 1098-T để yêu cầu tín dụng. Dưới đây là ví dụ về biểu mẫu đã hoàn thành:

Nguồn: Các khoản giảm thuế khác cho giáo dục

Chính phủ liên bang và tiểu bang hỗ trợ chi phí giáo dục đại học thông qua nhiều khoản tín dụng thuế, khấu trừ thuế và được ưu đãi về thuế< /a> kế hoạch tiết kiệm. Mỗi chương trình này có thể giúp giảm trách nhiệm nộp thuế thu nhập của bạn và làm cho giáo dục hợp lý hơn. Ngoài AOTC và LLC, hãy nhớ yêu cầu mọi khoản khấu trừ thuế liên quan đến giáo dục mà bạn có thể đủ điều kiện, bao gồm cả những khoản khấu trừ cho:

Kế hoạch tiết kiệm cũng có thể giúp trang trải chi phí giáo dục đại học. Đây là những tài khoản được ưu đãi về thuế cho phép bạn tiết kiệm—và thanh toán cho—chi phí giáo dục. Hai chương trình phổ biến bao gồm:

Nhờ có Đạo luật cắt giảm thuế và việc làm, giờ đây bạn có thể sử dụng tới 10.000 đô la trong số 529 khoản phân phối gói để thanh toán chi phí K–12 cho mỗi người thụ hưởng mỗi năm. Trước đây, bạn chỉ có thể sử dụng số tiền này cho các chi phí giáo dục đại học và sau trung học khác.

Ví dụ về AOTC

Rosa là sinh viên đại học toàn thời gian tại một trường đại học bốn năm. Cô cũng làm việc cho một công ty luật. Cha mẹ cô ấy có một tài khoản tiết kiệm 529 đáng kể, nhưng tài khoản này không chi trả tất cả các chi phí của Rosa. Rosa cũng có một khoản vay dành cho sinh viên với các khoản trả chậm và tiền lãi cho đến sau khi tốt nghiệp.

Rosa và gia đình trả học phí bằng các khoản vay sinh viên và sử dụng tiền từ kế hoạch 529 để trang trải tiền ăn ở. Rosa nhận được bản sao kê 1098-T hàng năm của mình và vì cô ấy đang làm việc nên cô ấy dự định tự mình thi lấy AOTC. Cô ấy đủ điều kiện cho cả AOTC và LLC, nhưng cô ấy chọn AOTC vì nó cung cấp khoản tín dụng lớn hơn và được hoàn lại một phần.

Rosa đã trả học phí của mình bằng một khoản vay sinh viên, khoản vay này được cho phép đối với AOTC. AOTC giúp giảm bớt bất kỳ khoản thuế nào mà cô ấy nợ và cô ấy cũng được hoàn lại một phần. Rosa không nợ bất cứ khoản vay nào cho đến khi cô ấy tốt nghiệp. Số tiền được phân phối từ 529 được miễn thuế vì số tiền này được sử dụng cho tiền ăn ở, đây là khoản chi đủ tiêu chuẩn của 529.

Làm cách nào để yêu cầu Tín dụng thuế cơ hội của Mỹ (AOTC)?

Để yêu cầu Tín dụng thuế cơ hội của Mỹ (AOTC), hãy hoàn thành Mẫu 8863 rồi gửi bằng Mẫu 1040 hoặc 1040-SR khi nộp tờ khai thuế thu nhập hàng năm. Nhập phần tín dụng không hoàn lại vào Phụ lục 3 của 1040 hoặc 1040-SR, dòng 3. Phần tín dụng có thể hoàn lại ở dòng 29 của 1040 hoặc 1040-SR.

Tôi có thể yêu cầu AOTC và Tín dụng học tập trọn đời không?

Vâng. Bạn có thể yêu cầu AOTC và Tín dụng Học tập Trọn đời (LLC) trên cùng một tờ khai thuế. Tuy nhiên, bạn không thể yêu cầu cả hai khoản tín dụng cho cùng một học sinh hoặc cùng một khoản chi phí trong một năm tính thuế.

Tôi có thể yêu cầu AOTC nếu tôi nhận được trợ cấp không?

Vâng. Tuy nhiên, bạn cần trừ số tiền đó khỏi chi phí giáo dục đủ tiêu chuẩn của mình trước khi yêu cầu tín dụng thuế. Vì vậy, nếu bạn có 5.000 đô la chi phí và 4.000 đô la trợ cấp, bạn sẽ có thể yêu cầu 1.000 đô la chi phí giáo dục đủ điều kiện cho AOTC. Đối với các mục đích của AOTC, các khoản tài trợ bao gồm:

Dịch vụ doanh thu nội địa. “Tín dụng thuế cơ hội của Mỹ.”

Trung tâm chính sách thuế. “Tín dụng thuế dành cho trẻ em là gì?

Dịch vụ doanh thu nội địa. “Ấn phẩm 970 (2021), Lợi ích về thuế cho giáo dục.”

Dịch vụ doanh thu nội bộ, tín dụng thuế thu nhập kiếm đượcTín dụng thuế cơ hội của Mỹ (AOTC): Định nghĩa và lợi ích

Tín dụng thuế cơ hội của Mỹ (AOTC) là tín dụng thuế dành cho các chi phí giáo dục đủ tiêu chuẩn liên quan đến bốn n

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *