The Latest News from All Areas of Đầu tư

Tái cấu trúc – hợp nhất 3 tổng công ty ngành thủy sản

Sự đổ vỡ của nhiều công ty chế biến thủy sản cùng với xu hướng hợp nhất ngành khiến cho