Báo cáo Thu nhập Quy mô Chung là gì?

Báo cáo thu nhập quy mô chung Định nghĩa và ví dụ
Investopedia / Jake Shi

Báo cáo thu nhập theo quy mô chung là báo cáo thu nhập trong đó mỗi mục hàng được thể hiện dưới dạng phần trăm giá trị doanh thu hoặc doanh thu. Nó được sử

Báo cáo thu nhập quy mô chung Định nghĩa và ví dụ

Investopedia / Jake Shi

Báo cáo thu nhập theo quy mô chung là báo cáo thu nhập trong đó mỗi mục hàng được thể hiện dưới dạng phần trăm giá trị doanh thu hoặc doanh thu. Nó được sử dụng để phân tích theo chiều dọc, trong đó mỗi mục dòng trong báo cáo tài chính được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm của số liệu cơ sở trong báo cáo.

Các báo cáo tài chính có quy mô chung giúp phân tích và so sánh hiệu quả hoạt động của một công ty trong nhiều giai đoạn với các số liệu bán hàng khác nhau. Tỷ lệ phần trăm quy mô chung sau đó có thể được so sánh với tỷ lệ quy mô của các đối thủ cạnh tranh để xác định hiệu quả hoạt động của công ty so với ngành.

Cách sử dụng Báo cáo Thu nhập Quy mô Chung

Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) dựa trên tính nhất quán và khả năng so sánh của các báo cáo tài chính. Một báo cáo thu nhập quy mô chung giúp bạn dễ dàng biết được điều gì đang thúc đẩy lợi nhuận của công ty. Tỷ lệ phần trăm quy mô chung cũng giúp chỉ ra cách mỗi mục hàng hoặc thành phần ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty. Do đó, người sử dụng báo cáo tài chính có thể dễ dàng so sánh hiệu quả tài chính với các công ty cùng ngành hơn.

Bằng cách phân tích kết quả tài chính của một công ty đã thay đổi như thế nào theo thời gian, báo cáo tài chính quy mô chung giúp nhà đầu tư phát hiện ra các xu hướng mà báo cáo tài chính tiêu chuẩn có thể không phát hiện ra. Tỷ lệ phần trăm kích thước chung giúp làm nổi bật bất kỳ sự nhất quán nào trong các con số theo thời gian–cho dù những xu hướng đó là tích cực hay tiêu cực. Những thay đổi lớn về tỷ lệ phần trăm doanh thu so với khác nhau chi phí trong một khoảng thời gian nhất định có thể là dấu hiệu cho thấy mô hình kinh doanh, hiệu suất bán hàng hoặc chi phí sản xuất đang thay đổi.

Phân tích báo cáo tài chính theo quy mô chung cũng có thể được áp dụng cho bảng cân đối kế toán và báo cáo của dòng tiền.

Báo cáo thu nhập có kích thước chung với tỷ lệ phần trăm dễ đọc cho phép phân tích báo cáo tài chính nhất quán và có thể so sánh hơn theo thời gian và giữa các đối thủ cạnh tranh.

Ví dụ về Báo cáo thu nhập quy mô chung

Số liệu tiêu chuẩn được sử dụng trong phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có quy mô chung là tổng doanh thu bán hàng. Tỷ lệ phần trăm kích thước chung được tính toán để hiển thị từng mục hàng dưới dạng tỷ lệ phần trăm của con số chuẩn hoặc doanh thu.

Điều quan trọng cần lưu ý là cách tính quy mô chung cũng giống như cách tính tỷ suất lợi nhuận của công ty. biên lợi nhuận ròng chỉ đơn giản là thu nhập ròng chia cho doanh thu bán hàng, là phân tích quy mô chung. Điều tương tự cũng xảy ra khi tính tỷ suất lợi nhuận gộp (doanh thu bán hàng trừ đi giá vốn hàng bán, chia cho doanh thu bán hàng) và tỷ suất lợi nhuận hoạt động (lợi nhuận gộp trừ đi doanh thu bán hàng).

Phân tích cơ bản

Các tỷ số tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo thu nhập quy mô chung Định nghĩa và ví dụ
Investopedia / Jake Shi

Báo cáo thu nhập theo quy mô chung là báo cáo thu nhập trong đó mỗi mục hàng được thể hiện dưới dạng phần trăm giá trị doanh thu hoặc doanh thu. Nó được sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *