Chuẩn mực kế toán là gì?

Định nghĩa chuẩn mực kế toán: Cách thức hoạt động
Skylar Clarine là chuyên gia kiểm tra thực tế và tài chính cá nhân với nhiều kinh nghiệm bao gồm công nghệ thú y và nghiên cứu phim ảnh.
Investopedia / Ryan Oakley

Chuẩn mự

Định nghĩa chuẩn mực kế toán: Cách thức hoạt động

Skylar Clarine là chuyên gia kiểm tra thực tế và tài chính cá nhân với nhiều kinh nghiệm bao gồm công nghệ thú y và nghiên cứu phim ảnh.

Investopedia / Ryan Oakley

Chuẩn mực kế toán là một tập hợp chung các nguyên tắc, tiêu chuẩn và thủ tục xác định cơ sở của các chính sách và thông lệ kế toán tài chính.

Tìm hiểu Chuẩn mực Kế toán

Chuẩn mực kế toán cải thiện tính minh bạch của báo cáo tài chính ở tất cả các quốc gia. Tại Hoa Kỳ, các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi (GAAP) tạo thành bộ tiêu chuẩn kế toán được chấp nhận rộng rãi cho lập báo cáo tài chính.Các công ty quốc tế tuân theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), là do Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế đặt ra và đóng vai trò là kim chỉ nam cho các công ty không thuộc U.S. GAAP báo cáo báo cáo tài chính.

Các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi được sử dụng nhiều trong các tổ chức công và tư ở Hoa Kỳ. Phần còn lại của thế giới chủ yếu sử dụng IFRS. Các thực thể đa quốc gia được yêu cầu sử dụng các tiêu chuẩn này. Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) thiết lập và giải thích các tiêu chuẩn kế toán của cộng đồng quốc tế khi lập báo cáo tài chính.

Chuẩn mực kế toán liên quan đến tất cả các khía cạnh tài chính của một thực thể, bao gồm tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí và vốn chủ sở hữu của cổ đông. Các ví dụ cụ thể về chuẩn mực kế toán bao gồm ghi nhận doanh thu, phân loại tài sản, các phương pháp được phép khấu hao, những gì được coi là khấu hao, phân loại cho thuê và đo lường cổ phiếu đang lưu hành.

Viện Kế toán Hoa Kỳ, hiện được gọi là Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ, và Sở giao dịch chứng khoán New York đã cố gắng ra mắt các chuẩn mực kế toán đầu tiên vào những năm 1930. Sau nỗ lực này là Đạo luật chứng khoán năm 1933 và Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, đã tạo ra Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Các tiêu chuẩn kế toán cũng đã được thiết lập bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Kế toán Chính phủ về các nguyên tắc kế toán cho tất cả các chính quyền tiểu bang và địa phương.

Chuẩn mực kế toán quy định thời điểm và cách thức các sự kiện kinh tế được ghi nhận, đo lường và trình bày. Các thực thể bên ngoài, chẳng hạn như ngân hàng, nhà đầu tư và cơ quan quản lý, dựa vào các chuẩn mực kế toán để đảm bảo thông tin liên quan và chính xác được cung cấp về thực thể. Những tuyên bố kỹ thuật này đã đảm bảo tính minh bạch trong báo cáo và đặt ra ranh giới cho các biện pháp báo cáo tài chính.

Chuẩn mực kế toán GAAP của Hoa Kỳ

Viện kế toán công chứng Hoa Kỳ đã phát triển, quản lý và ban hành bộ chuẩn mực kế toán đầu tiên. Năm 1973, những trách nhiệm này được giao cho Ủy ban Tiêu chuẩn Kế toán Tài chính mới thành lập.The Securities và Ủy ban giao dịch yêu cầu tất cả các công ty niêm yết phải tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán GAAP của Hoa Kỳ trong quá trình lập báo cáo tài chính để được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ.

Chuẩn mực kế toán đảm bảo báo cáo tài chính của nhiều công ty có thể so sánh được với nhau. Vì tất cả các thực thể đều tuân theo các quy tắc giống nhau nên các chuẩn mực kế toán làm cho báo cáo tài chính trở nên đáng tin cậy và cho phép đưa ra các quyết định kinh tế hơn dựa trên thông tin chính xác và nhất quán.

Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB)

Là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) có thẩm quyền thiết lập và giải thích các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi (GAAP) tại Hoa Kỳ cho các công ty đại chúng và tư nhân cũng như các tổ chức phi lợi nhuận.GAAP đề cập đến một bộ tiêu chuẩn về cách các công ty, tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ nên lập và trình bày báo cáo tài chính của họ.

Tại sao các Chuẩn mực Kế toán lại Hữu ích?

Chuẩn mực kế toán cải thiện tính minh bạch của báo cáo tài chính ở tất cả các quốc gia. Chúng xác định thời gian và cách thức các sự kiện kinh tế được công nhận, đo lường và hiển thị. Các thực thể bên ngoài, chẳng hạn như ngân hàng, nhà đầu tư và cơ quan quản lý, dựa vào các chuẩn mực kế toán để đảm bảo thông tin liên quan và chính xác được cung cấp về thực thể. Những tuyên bố kỹ thuật này đã đảm bảo tính minh bạch trong báo cáo và đặt ra ranh giới cho các biện pháp báo cáo tài chính.

Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) là gì?

Tại Hoa Kỳ, các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi (GAAP) tạo thành bộ tiêu chuẩn kế toán được chấp nhận rộng rãi để lập báo cáo tài chính. Mục đích của nó là cải thiện tính rõ ràng, nhất quán và khả năng so sánh của việc truyền đạt thông tin tài chính. Về cơ bản, đây là một bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn và thủ tục kế toán chung do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) ban hành.Các công ty đại chúng ở Hoa Kỳ phải tuân theo GAAP khi kế toán viên của họ lập báo cáo tài chính.

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) là gì?

Các công ty quốc tế tuân theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) do Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế đặt ra và đóng vai trò là kim chỉ nam cho các công ty GAAP ngoài Hoa Kỳ báo cáo báo cáo tài chính. Chúng được thành lập để mang lại sự nhất quán cho các tiêu chuẩn và thông lệ kế toán, bất kể công ty hay quốc gia. IFRS được cho là năng động hơn GAAP ở chỗ nó thường xuyên được sửa đổi để đáp ứng với môi trường tài chính luôn thay đổi.

Ban chuẩn mực kế toán tài chính. “

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *