Doanh thu là gì?

Doanh thu trong kinh doanh là gì và tại sao nó lại quan trọng?
Zoe Hansen / Investopedia

Doanh thu là một khái niệm kế toán tính toán tốc độ hoạt động của một doanh nghiệp. Thông thường, doanh thu được sử dụng để hiểu tốc độ một c

Doanh thu trong kinh doanh là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Zoe Hansen / Investopedia

Doanh thu là một khái niệm kế toán tính toán tốc độ hoạt động của một doanh nghiệp. Thông thường, doanh thu được sử dụng để hiểu tốc độ một công ty thu tiền từ các khoản phải thu hoặc tốc độ của công ty bán khoảng không quảng cáo của mình.

Các hình thức quay vòng phổ biến bao gồm vòng quay các khoản phải thu, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay danh mục đầu tư và vòng quay vốn lưu động. Các công ty có thể đánh giá hiệu quả hoạt động của mình tốt hơn thông qua việc xem xét một loạt các tỷ lệ này, thường với mục tiêu tối đa hóa doanh thu.

Trong ngành đầu tư, doanh thu được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm danh mục đầu tư được bán trong một tháng hoặc một năm cụ thể. Tỷ lệ doanh thu nhanh tạo ra nhiều hoa hồng hơn cho các giao dịch được đặt bởi một nhà môi giới.

Doanh thu chung là từ đồng nghĩa với tổng doanh thu. Nó thường được sử dụng ở Châu Âu và Châu Á.

Hiểu về doanh thu

Hai trong số những tài sản lớn nhất mà một doanh nghiệp sở hữu là các khoản phải thu và hàng tồn kho. Cả hai tài khoản này đều yêu cầu một khoản đầu tư tiền mặt lớn và điều quan trọng là phải đo lường tốc độ thu tiền mặt của một doanh nghiệp.

Tỷ lệ doanh thu tính toán tốc độ một doanh nghiệp thu tiền mặt từ các khoản phải thu và khoản đầu tư vào hàng tồn kho. Các tỷ lệ này được các nhà phân tích cơ bản và nhà đầu tư sử dụng để xác định xem một công ty có được coi là một khoản đầu tư tốt hay không.

Vòng quay các khoản phải thu là gì?

Các khoản phải thu thể hiện tổng số tiền của hóa đơn khách hàng chưa thanh toán tại bất kỳ thời điểm nào. Giả sử rằng doanh số bán tín dụng là doanh số bán hàng không được thanh toán ngay bằng tiền mặt, thì công thức vòng quay các khoản phải thu là doanh số bán tín dụng chia cho các khoản phải thu bình quân. Các khoản phải thu trung bình chỉ đơn giản là số dư trung bình của số dư các khoản phải thu đầu kỳ và cuối kỳ trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một tháng hoặc một năm.

Công thức vòng quay các khoản phải thu cho bạn biết bạn thu tiền thanh toán nhanh như thế nào so với doanh số tín dụng của bạn. Ví dụ: nếu tổng doanh thu tín dụng trong tháng là 300.000 đô la và số dư tài khoản phải thu là 50.000 đô la, thì tỷ lệ doanh thu là 6. Mục tiêu là tối đa hóa doanh số bán hàng, giảm thiểu số dư phải thu và tạo ra tỷ lệ quay vòng lớn.

Tương tự, vòng quay các khoản phải trả (doanh thu chia cho các khoản phải trả trung bình) là thước đo tính thanh khoản ngắn hạn đo lường tốc độ mà một công ty trả lại tiền cho các nhà cung cấp và nhà cung cấp của mình.

Vòng quay hàng tồn kho là gì?

Công thức vòng quay khoảng không quảng cáo, được nêu dưới dạng giá vốn hàng bán (COGS) chia cho hàng tồn kho trung bình, tương tự như công thức tính các khoản phải thu.

Khi bạn bán khoảng không quảng cáo, số dư sẽ được chuyển vào chi phí bán hàng, đây là tài khoản chi phí. Mục tiêu của chủ sở hữu doanh nghiệp là tối đa hóa số lượng hàng tồn kho được bán trong khi giảm thiểu hàng tồn kho được giữ trong tay. Ví dụ: nếu tổng chi phí bán hàng trong tháng là 400.000 đô la và bạn có 100.000 đô la trong kho, thì tỷ lệ doanh thu là 4, điều này cho thấy rằng một công ty bán toàn bộ hàng tồn kho của mình bốn lần mỗi năm.

Số vòng quay hàng tồn kho hay còn gọi là doanh số bán hàng giúp nhà đầu tư xác định được mức độ rủi ro mà họ sẽ gặp phải nếu cung cấp vốn hoạt động cho công ty. Ví dụ: một công ty có khoảng không quảng cáo trị giá 5 triệu đô la phải mất 7 tháng để bán sẽ được coi là có lợi nhuận thấp hơn so với một công ty có khoảng không quảng cáo trị giá 2 triệu đô la được bán trong vòng hai tháng.

Đối ứng của tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho (1/vòng quay hàng tồn kho) là ngày bán hàng của khoảng không quảng cáo (DSI). Chỉ số này cho bạn biết trung bình mất bao nhiêu ngày để bán và thay thế hoàn toàn hàng tồn kho của công ty.

Doanh thu danh mục đầu tư là gì?

Doanh thu là một thuật ngữ cũng được sử dụng cho các khoản đầu tư. Giả sử rằng một quỹ tương hỗ quản lý tài sản trị giá 100 triệu đô la và người quản lý danh mục đầu tư bán 20 triệu đô la chứng khoán trong năm. Tỷ lệ doanh thu là 20 triệu đô la chia cho 100 triệu đô la, hay 20%. Tỷ lệ doanh thu danh mục đầu tư 20% có thể được hiểu là giá trị của các giao dịch chiếm 1/5 các tài sản trong quỹ.

Danh mục đầu tư được quản lý tích cực sẽ có tỷ lệ doanh thu cao hơn, trong khi danh mục đầu tư được quản lý thụ động có thể có ít giao dịch hơn trong năm. Danh mục đầu tư được quản lý tích cực sẽ tạo ra nhiều chi phí giao dịch hơn, làm giảm tỷ lệ lợi nhuận trên danh mục đầu tư. Các quỹ đầu tư có vòng quay quá cao thường bị coi là có chất lượng thấp.

Tại sao các quỹ tương hỗ có tỷ lệ doanh thu cao có thể gây bất lợi?

Các quỹ có tỷ lệ doanh thu cao có thể phải chịu chi phí giao dịch cao hơn (chẳng hạn như phí giao dịch và hoa hồng) và tạo ra lãi vốn ngắn hạn, khoản tiền này phải chịu thuế tại trụ sở của nhà đầu tư thu nhập bình thường thu nhập.

Vòng quay tài sản là gì?

Tỷ lệ vòng quay tài sản là thước đo mức độ hiệu quả của một công ty tạo ra doanh thu từ tài sản của mình trong suốt năm.

Vòng quay tài sản=Tổng doanh số bán hàngTài sản ban đầu < mo>  Nội dung kết thúc2ở đâu:Tổng doanh số bán hàng< /mtext>=Tổng doanh số hàng năm Tài sản đầu năm=Tài sản đầu năm Tài sản cuối năm=Tài sản cuối năm< chú thích>begin{aligned}


ở đâu:

Tổng doanh số= Tổng doanh số hàng năm

Nội dung ban đầu= Tài sản vào đầu năm

Nội dung cuối = Tài sản vào cuối năm


Các nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ vòng quay tài sản để so sánh các công ty tương tự trong cùng lĩnh vực hoặc nhóm.

Vòng quay vốn lưu động là gì?

Vòng quay vốn lưu động đo lường mức độ hiệu quả của một doanh nghiệp trong việc tạo ra doanh thu cho mỗi đô la vốn lưu động đưa vào để sử dụng. Vốn lưu động thể hiện sự chênh lệch giữa tài sản hiện tại và nợ ngắn hạn của công ty.

Ví dụ về doanh thu là gì?

Hãy xem xét ví dụ về vòng quay hàng tồn kho sau: Một công ty có doanh thu 100.000 đô la trong một tháng và hàng tồn kho trung bình là 10.000 đô la. Doanh thu 100.000 đô la được chia cho lượng hàng tồn kho trung bình là 10.000 đô la để có doanh thu là 10. Ở đây, công ty quay vòng hàng tồn kho 10 lần mỗi tháng.

Sự khác biệt giữa doanh thu và lợi nhuận là gì?

Lợi nhuận là tổng doanh thu của công ty trừ đi chi phí. Ngược lại, doanh thu có thể đề cập đến việc một công ty đã bán hàng tồn kho của mình hoặc thu tiền thanh toán nhanh như thế nào so với doanh số bán hàng trong một khoảng thời gian cụ thể. Nói chung, doanh thu xem xét tốc độ và hiệu quả hoạt động của một công ty.

Dịch vụ doanh thu nội địa. “Chủ đề số 409 lãi và lỗ vốn.”

Các tỷ số tài chính

Các tỷ số tài chính

Phân tích cơ bản

Tài chính doanh nghiệp

Các lĩnh vựcDoanh thu trong kinh doanh là gì và tại sao nó lại quan trọng?
Zoe Hansen / Investopedia

Doanh thu là một khái niệm kế toán tính toán tốc độ hoạt động của một doanh nghiệp. Thông thường, doanh thu được sử dụng để hiểu tốc độ một c

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *