Lợi suất dòng tiền tự do là gì?

Lợi suất dòng tiền tự do: Định nghĩa, công thức và cách tính

Lợi suất dòng tiền tự do là tỷ lệ khả năng thanh toán tài chính so sánh dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu mà một công ty dự kiến ​​sẽ kiếm được so với giá trị thị trường trên mỗ

Lợi suất dòng tiền tự do: Định nghĩa, công thức và cách tính

Lợi suất dòng tiền tự do là tỷ lệ khả năng thanh toán tài chính so sánh dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu mà một công ty dự kiến ​​sẽ kiếm được so với giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ này được tính bằng cách lấy dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu chia cho giá cổ phiếu hiện tại. Lợi tức dòng tiền tự do có bản chất tương tự như chỉ số lợi tức thu nhập, thường được dùng để đo lường GAAP (các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung) thu nhập trên mỗi cổ phiếu chia cho giá cổ phiếu.

Công thức cho Lợi suất Dòng tiền Tự do là:


F


r


e


eC


một


S


hF


tôi


o


wY


tôi


e


tôi


đ


=
F


r


e


eC


một


S


hF


tôi


o


wP


e


rS


h


một


r


e
m


một


r


k


e


tP


r


tôi


c


eP


e


rS


h


một


r


e

Free Cash Flow Yield=frac{Free Cash Flow per Share}{Market Price per Share}


Free  Cash  Flow< span> Yield =Market Price< span> per  Shar đ

Free Cash Fl ow p< span>er Shhr span>are

Lợi suất dòng tiền tự do tiết lộ điều gì?

Nói chung, tỷ lệ này càng thấp thì công ty càng kém hấp dẫn với tư cách là một khoản đầu tư, bởi vì điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư đang bỏ tiền vào công ty nhưng đổi lại không nhận được lợi nhuận tốt. Kết quả lợi suất dòng tiền tự do cao có nghĩa là một công ty đang tạo ra đủ tiền mặt để dễ dàng trả nợ và các nghĩa vụ khác, bao gồm cả việc chi trả cổ tức.

Một số nhà đầu tư coi dòng tiền tự do không bao gồm chi phí vốn nhưng xem xét các chi phí liên tục khác mà doanh nghiệp phải chịu để duy trì hoạt động, như một đại diện chính xác hơn về lợi nhuận mà các cổ đông nhận được từ việc sở hữu một doanh nghiệp. Họ thích sử dụng lợi tức dòng tiền tự do làm thước đo định giá hơn là lợi tức thu nhập.

Ngoài việc duy trì các hoạt động liên tục, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh còn là nguồn tài trợ cho các khoản đầu tư vốn dài hạn của công ty. Trước khi khai thác bất kỳ nguồn tài chính bên ngoài nào, trước tiên, một công ty sử dụng dòng tiền hoạt động của mình để đáp ứng các yêu cầu chi tiêu vốn. Phần còn lại được gọi là dòng tiền tự do và sẽ có sẵn cho những người nắm giữ cổ phần.

Đối với các nhà đầu tư thích lợi suất dòng tiền làm thước đo định giá hơn là bội số định giá, lợi suất dòng tiền tự do sẽ thể hiện chính xác hơn lợi tức đầu tư, so với lợi suất dựa trên dòng tiền không hoàn lại hoặc thu nhập kế toán.

Sự khác biệt giữa Dòng tiền và Thu nhập

Dòng tiền tự do bắt nguồn từ dòng tiền hoạt động kinh doanh, là kết quả ròng của số tiền thực nhận và chi trong quá trình hoạt động của công ty. Việc sử dụng dòng tiền để đo lường kết quả hoạt động khác với báo cáo thu nhập dựa trên kế toán. Thu nhập theo dõi mọi yếu tố của doanh thu và chi phí, bất kể có liên quan đến tiền mặt hay không.

Mặc dù thu nhập về nguyên tắc tóm tắt tổng thu nhập ròng trên tài khoản của công ty, nhưng dòng tiền liên quan đến khả năng duy trì hoạt động liên tục của công ty. Công ty càng tích lũy được nhiều tiền mặt từ hoạt động kinh doanh thì càng dễ dàng tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh của mình và cuối cùng tạo ra nhiều thu nhập hơn. Khả năng tạo ra dòng tiền có thể là một dấu hiệu tốt hơn cho việc định giá dài hạn của một công ty.

Lợi suất dòng tiền so với hệ số định giá

Các nhà đầu tư có thể đánh giá giá trị của một công ty bằng cách so sánh dòng tiền (lợi nhuận kinh doanh) với giá trị vốn chủ sở hữu. Dòng tiền có thể là đại diện hoàn vốn thích hợp và giá thị trường là đại diện gần đúng của giá trị vốn chủ sở hữu. Các nhà đầu tư có thể đánh giá giá trị của một công ty dựa trên tỷ lệ phần trăm dòng tiền của công ty đó so với giá thị trường của cổ phiếu, được gọi là lợi suất dòng tiền.

Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể xem xét giá trị của một công ty bằng cách sử dụng bội số định giá được tính bằng giá thị trường của vốn chủ sở hữu so với lượng dòng tiền. Đánh giá một khoản đầu tư bằng cách sử dụng lợi suất dòng tiền có thể trực quan hơn so với bội số định giá, vì lợi tức dòng tiền trực tiếp cho thấy tiền mặt được hoàn lại dưới dạng phần trăm của khoản đầu tư.

Công cụ

Các tỷ số tài chính

Chiến lược giao dịch chứng khoánLợi suất dòng tiền tự do: Định nghĩa, công thức và cách tính

Lợi suất dòng tiền tự do là tỷ lệ khả năng thanh toán tài chính so sánh dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu mà một công ty dự kiến ​​sẽ kiếm được so với giá trị thị trường trên mỗ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *